levitra uk

Posts Tagged ‘โรคปอด’

โรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ

โรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด ปอดบวม ซึ่งเกิดจากหายใจเอาเชื้อโรคที่ฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศเข้าไปในร่างกาย หรือแม้กระทั่งโรคที่กำลังเป็นที่สนใจของผู้คนในขณะนี้ อย่างโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ชนิดเอ เอช1 เอ็น1 ซึ่งเป็นโรคที่แพร่ติดต่อระหว่างคนสู่คน จากการถูกผู้ป่วยไอหรือจามรดโดยตรง หรืออาจได้รับเชื้อทางอ้อมผ่านสิ่งของที่ปนเปื้อนเชื้อ เช่น แก้วน้ำ เป็นต้น สำหรับอาการป่วยจะไม่แตกต่างจากโรคไข้หวัดทั่วไป คือ มีไข้สูง ปวดศีรษะ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ อาเจียน และท้องเสีย การป้องกันควรดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ หมั่นล้างมือบ่อยๆ โดยเฉพาะเมื่อไอหรือจาม และหากพบผู้ป่วยที่มีอาการดังกล่าวควรรีบพาไปพบแพทย์